• Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet - et nordisk perspektiv. (2011)

  Espen O. Henriksen (red.)

  Fra rapportens forord:
  Nordisk ministerråd (NMR) gjennomfører en nordisk studie om kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studien har som hovedformål å kartlegge status for hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i styringsdokumenter og i opplæringen på alle nivå, fra barnehage til voksenopplæring, i de nordiske landene og i de selvstyrte områdene. På møte i Ministerrådet for Utdanning og Forskning (MR-U) 22.-23. april 2009 besluttet ministrene at det skal gjennomføres en nordisk komparativ studie om hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene.

  Danmark og Nordisk ministerråds sekretariat tok et initiativ til å få gjennomført to tilleggsstudier
  koblet til studien innenfor kreativitet, innovasjon og entreprenørskap. Disse studiene gjelder:

  1. En analyse av praktisk musiske fag (tilleggsstudie 1)
  2. Kartlegging av talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap (tilleggsstudie 2)

  Denne rapporten belyser spesielt studiens resultater når det gjelder kartlegging av talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Rapporten viser også til bakgrunnsinformasjon som er utredet i hovedstudien. I en kortfattet sammenfatning formidles hovedfunn fra undersøkelsen.

  Rapporten kan findes og læses her:
  http://brage.bibsys.no/hibo/bitstrea..._Utvikling.pdf